Christelijke feestdagen

Kerstfeest

Genesis 3:1-15
Psalmen 2; 72; 98; 103
Jesaja 9:1-6; 11:1-14; 40:1-11
Jeremia 23:1-8; 31:27-40; 33:14-26
Micha 5:1-14
Maleachi 3; 4
MatteŁs 1:18-25; 2:1-12, 13-23
Lucas 1:1-25, 26-38, 39-56, 57-80
Lucas 2:1-20, 21-38
Johannes 1:1-14, 15-34; 3:1-21, 22-36
Romeinen 5:12-21
2 KorintiŽrs 5:11-21
Galaten 4:1-19
Filippenzen 2:1-11
1 Johannes 4:7-21

Goede Vrijdag

Leviticus 16:1-22
Numeri 21:1-10
Psalmen 16; 22; 32; 40; 51; 69
Jesaja 53
Zacharia 3:13
MatteŁs 27:32-56, 57-66
Marcus 15:21-41, 42-47
Lucas 23:33-48, 49-56
Johannes 19:17-37, 38-42
Romeinen 5
2 Korintiers 5:11-21

Pasen

Exodus 12:1-28 (afzondering van het Paaslam)
Exodus 43-51 (inzetting van het Pascha)
Leviticus 23:1-22 (Paas- en Pinksterfeest)
Psalmen 16; 21; 72; 89:20-53; 98; 118
Job 19
Jesaja 53
MatteŁs 28
Marcus 16
Lucas 24:1-12, 13-35, 36-53
Johannes 10:1-21; 20:1-18, 19-31; 21
Romeinen 6; 8:31-39
1 KorintiŽrs 15:1-28, 29-58
EfeziŽrs 1; 2
Kolossenzen 3:1-17
2 TimoteŁs 1; 2:1-13
1 Petrus 1:1-12

Hemelvaart

Psalmen 24; 47; 68; 110
Marcus 16:9-20
Lucas 24:36-53
Johannes 14; 15; 16
Handelingen 1:1-14, 15-26; 3:12-26
EfeziŽrs 4:1-16
Filippenzen 2:1-11
Kolossenzen 3:1-17
HebreeŽn 2; 6; 9; 10
Openbaring 22:6-21

Pinksteren

Leviticus 23:1-22 (Paas- en Pinksterfeest)
Psalmen 87; 133
Jesaja 11; 12; 40:12-31; 63:7-19
EzechiŽl 36:16-28; 37:1-14; 47:1-12
JoŽl 2:18-32
Zacharia 4; 12
Johannes 14:1-17, 18-31; 15:11-27; 16:1-15
Handelingen 2:1-13, 14-36, 37-47; 8:5-25
Romeinen 8:1-17, 18-30
1 KorintiŽrs 2:2; 12; 13
Galaten 5:16-26
EfeziŽrs 4:1-16, 17-32; 5:1-21
1 Tessalonicenzen 5:12-28
1 Johannes 5:1-13

Bijzondere tijden

Biddagen

Genesis 2:4-15
Leviticus 26:1-13
Deuteronomium 11:1-15; 28:1-14
Psalmen 8; 65; 104; 124; 125; 127; 145; 147
Prediker 9:1-10
Jeremia 14
Hosea 2
Maleachi 3:7-18
MatteŁs 6:19-34; 7:1-12; 14:13-21; 15:22-39
Lucas 12:22-34
Johannes 6:1-15, 22-35
2 KorintiŽrs 9
Filippenzen 4:1-9

Dankdagen

Genesis 32:1-10; 33:1-11
Deuteronomium 8
Psalmen 37; 73; 95; 103; 104; 105; 116; 146; 147
Spreuken 15:1-17
Prediker 3:1-13
Habakuk 3
Lucas 12:4-21; 17:11-19
Johannes 6:1-15
1 TimoteŁs 6:3-21
Jakobus 1:1-17; 5:1-11

Nieuwjaar

Genesis 1; 8:15-22; 9:1-17
Deuteronomium 31:1-8
Jozua 24:1-15, 16-28
Psalmen 4; 23; 43; 46; 62; 84; 91; 119:1-16; 121; 146
Jesaja 35; 40:12-31; 43; 55
MatteŁs 6:19-34; 7:13-29; 10:28-42
Lucas 12:22-34; 13:1-9, 22-30
Romeinen 8:18-39
1 KorintiŽrs 10:1-13
EfeziŽrs 5:1-21
Filippenzen 4:1-9
1 TimoteŁs 6:3-21
HebreeŽn 13

Oudejaar

Psalmen 39; 90; 102; 103; 111; 115
Prediker 3; 12
Jesaja 40:1-11
MatteŁs 25:1-13
Lucas 17:20-37; 19:11-27
1 KorintiŽrs 7:29-40
1 TimoteŁs 1:1-17
HebreeŽn 6:11-20
1 Petrus 4
2 Petrus 3
1 Johannes 2:1-17, 18-29
Openbaring 20:7-15; 22:6-21

Kinderdoop

Genesis 17:1-14
Psalmen 105:1-11; 113
MatteŁs 19:1-16
Handelingen 10:34-48; 16:9-15, 16-34; 18:1-8
Kolossenzen 2:4-23
1 KorintiŽrs 7:1-14

Volwassendoop

MatteŁs 3
Marcus 1:1-8; 10:13-31
Lucas 3:1-20
Johannes 3:1-21
Handelingen 2:37-47; 8:26-40
Romeinen 6
Galaten 3

Belijdenis des geloofs

Psalmen 119:1-16
MatteŁs 7:13-29; 10:32-42; 16:13-28; 25:14-30
Marcus 8:27-38
Lucas 9:18-27; 12:4-12
Handelingen 4:1-18, 19-31; 8:26-40
Romeinen 10
1 KorintiŽrs 12:1-11, 12-31
EfeziŽrs 6:10-20
1 Tessalonicenzen 5:12-28
1 TimoteŁs 6:3-21
2 TimoteŁs 3
HebreeŽn 13:13-25
1 Johannes 4; 5:1-13

Avondmaal

Exodus 12:1-15, 16-42, 43-51
2 Kronieken 30:1-9, 10-27
Psalmen 16; 19; 22; 23; 25; 27; 32; 51; 63; 72; 73; 84; 116; 119; 130; 133; 138
Spreuken 9
Jesaja 1:1-20; 53; 55; 61
Jeremia 3:6-25
Klaagliederen 3:21-39, 40-66
EzechiŽl 36:16-38
MatteŁs 7:1-12, 13-29; 22:1-14; 26:17-30
Marcus 8:27-38
Lucas 14:15-24
Johannes 6:22-59, 60-71; 10:1-21; 14; 15
Romeinen 5; 8:31-39
1 KorintiŽrs 10:14-33; 11:17-34
2 KorintiŽrs 5:11-21
HebreeŽn 4; 8; 10:1-18; 13
1 Johannes 2:1-17; 5:1-13

De zondag

Exodus 31:12-17
Leviticus 23:1-16
Nehemia 13:15-22
Psalmen 92
Jesaja 56
Lucas 6:1-11
Lucas 23:44-56
Johannes 5:1-15
Handelingen 13:26-47

Christenvervolging

Klaagliederen 5
Habakuk 3
Psalmen 27; 43; 56; 124; 126; 142
MatteŁs 10:16-42
Johannes 15:18-27
2 Tessalonicenzen 1:3-12
1 Petrus 4
Openbaring 6:9-17

Zending en evangelisatie

Psalmen 87
Jesaja 49:1-13
MatteŁs 10:1-20; 28:16-20
Marcus 16:15-20
Lucas 24:45-49
Handelingen 13:1-3
Handelingen 16:9-13
1 Petrus 2:1-17

Jeugdwerk

Deuteronomium 6:1-9, 10-25; 7:1-26
1 SamuŽl 2:12-36
Psalmen 78
Spreuken 7
Spreuken 22:1-16
Spreuken 23:10-25
Prediker 11:9; 12:7
Marcus 10:13-31
EfeziŽrs 6

Koninklijke verjaardagen

1 Koningen 4:29-34
Psalmen 20; 75; 77:12-21; 84; 89:1-19; 103; 118
Spreuken 8:1-21; 30:1-9
Prediker 8:1-10; 10
MatteŁs 22:15-20
Romeinen 13
1 TimoteŁs 2:1-8

Aardbevingen

Psalmen 68:1-19; 77; 104:24-35
Jesaja 24; 29
MatteŁs 24:1-14; 27:45-56; 28:1-10
Openbaring 6; 11

Grote droogte

1 Koningen 8:35-48; 17:1-16
Jeremia 14; 15
JoŽl 1
Habakuk 3

Overstroming

Jona 1
Psalmen 107; 148
MatteŁs 8:18-27
Marcus 4:35-41
Lucas 8:22-35
Handelingen 27

Storm en noodweer

Genesis 8; 9:1-17
Exodus 9:13-35
Job 38
Psalmen 29; 66; 69:1-18; 105; 148

Blijde en droeve dagen

Verjaardag

Deuteronomium 8 (bij 40jarige gedachtenis)
2 SamuŽl 7:19-29
Psalmen 23; 25; 90; 91; 103; 116; 121; 139:14-24
MatteŁs 14:1-12

Huwelijk

Genesis 2:18-25; 24:1-28, 29-53, 54-67; 29:1-20
Numeri 36
Jozua 24:1-15, 16-28
Psalmen 37:1-11; 127; 128
Spreuken 31:10-31
MatteŁs 19:1-12
Johannes 2:1-11
EfeziŽrs 5:22-33
1 KorintiŽrs 13
1 Petrus 3:1-12

Huwelijksfeest

Psalmen 71; 100; 103; 116; 118; 121; 138; 150
1 KorintiŽrs 13

Blijde verwachting

Genesis 17:15-27; 18:1-16
Exodus 2:1-10
Rechters 13
1 SamuŽl 1:1-19, 20-28
2 Koningen 4:8-37
Psalmen 113; 128
Lucas 1:5-25

Geboorte

Genesis 3:9-20; 21:1-21
1 SamuŽl 2:1-11
Psalmen 127
MatteŁs 19:13-15
Marcus 10:13-16
Lucas 1:57-66, 67-80; 18:1-17
Handelingen 2:37-47

Bijzondere bewaring

Psalmen 91; 121
MatteŁs 10:26-33
2 Petrus 2:4-9

Ziekte

Job 1; 2; 5:17-27
1 Koningen 14:1-13; 17:17-24
2 Koningen 5:1-19; 20:1-11
Jesaja 12 (dankzegging na genezing)
Jesaja 53; 63:7-19
Jeremia 29:4-14
Psalmen 23; 38; 42; 66 (na ernstige operatic)
Psalmen 77; 88; 124; 125
MatteŁs 8:1-17; 9:18-34; 17:14-21; 25:31-46
Marcus 5:21-43
Lucas 7:1-10; 8:40-56; 13:10-17
Johannes 4:43-54; 5:1-16; 9 (blindgeborene)
Johannes 11 (opwekking van Lazarus)
Romeinen 5:1-11 (roemen in verdrukking)
Romeinen 8:14-30
2 KorintiŽrs 1:3-11; 4:16-5:10; 12:1-16
Filippenzen 1:3-26
HebreeŽn 12:1-14
Openbaring 7:9-17

Sterfgevallen

Genesis 48; 49
Numeri 20:22-29
Deuteronomium 33; 34:1-8
2 SamuŽl 12:15-23
1 Koningen 14:1-18; 22:29-40 (van een kind)
2 Koningen 1:2-17
Job 14
Psalmen 39; 89:45-53; 90; 91
Handelingen 7:54-60
Romeinen 8:31-39
Filippenzen 1:12-30
1 KorintiŽrs 15:35-58
2 KorintiŽrs 5:1-10

Begrafenis

Genesis 23 (familiegraf); 25:7-11 (van Abraham)
Genesis 35:16-29 (van Rachel en Izaak)
Genesis 50:1-13 (van Jakob)
Deuteronomium 34
Jozua 24:29-33 (van Jozua)
MatteŁs 27:57-66 (van Jezus)
Job 14
Psalmen 39; 90
1 Tessalonicenzen 4:9-18

Rouw

Genesis 50:1-14
Deuteronomium 34
1 Tessalonicenzen 4:9-18

Afzonderlijke onderwerpen

(In alfabetische volgorde)

A

Aanbidding Psalmen 22:28-30
Aanhouden in gebed MatteŁs 15:21-28
Aanvechting. In tijden van Psalmen 91; Romeinen 8:18-30, 31-39
Abortus Jesaja 44:2, 24; Psalmen 139
Afgoden Jesaja 44:9-22
Almacht Gods Jesaja 40:12-31
Alwetendheid Gods Psalmen 139
Ambten Psalmen 75:3; 1 TimoteŁs 3:1
Antichrist 1 Johannes 2:18-22; 2 Johannes 17
Arbitrage bij burgerlijke geschillen tussen christenen Galaten 6:1-8
Armen. Recht aan de- Nehemia 5
Armen. Weldoen aan de- Deuteronomium 15:7-18
Avondpsalm Psalmen 4

B

Ban in het leger Jozua 7:1-15
Bange tijden 2 Koningen 18; 19
Bedachtzaam Spreuken 3:21; 5:2
Bededag Nehemia 9
Bedreigingen bij het niet houden van Gods geboden Deuteronomium 28:58-68
Begeerlijkheid Romeinen 7:7; 13:14
Bekering. Vermaning tot- MatteŁs 3:1-12
Belofte Handelingen 2:39; Galaten 3:14-29; 1 TimoteŁs 4:8
Benauwdheid Psalmen 50:15; 116:3
Bergrede MatteŁs 5-7; Lucas 6:17-49
Berouw Jeremia 31:19
Bidden Filippenzen 4:6
Blijdschap Psalmen 100
Blijdschap na beproeving Jesaja 12
Broederlijke liefde 1 Petrus 3:8-22
Broedermoord Genesis 4:1-15
Broedertwist Genesis 27:30-46; 37
Broeders en zusters. Twist tussen- Numeri 12:1-15
Brood des Levens. Jezus het- Johannes 6:22-59
Bijbelonderzoek Johannes 5:39; Handelingen 17:11

C

Christen zijn in elke stand 1 KorintiŽrs 7:18-31
Christus, de enige Zaligmaker Handelingen 4:1-12
Christus, de goede Herder Johannes 10:1-21
Christus, de zoon van God Johannes 1:1-18
Crematie Jesaja 14:18-20

D

Diakonale taken Handelingen 6:1-6; 1 KorintiŽrs 16:2
Diefstal Exodus 22:1-20
Dienen van God Jozua 24:14-22
Dienstbetoon Galaten 5:13
Dood. De- overwonnen 1 KorintiŽrs 15:17-46
Doodstraf Genesis 9:1-17
Dorst naar God Psalmen 42
Droefheid naar God Romeinen 7:10
Dromen Genesis 40; 41
Druk. In- Psalmen 77; 88; 102; Romeinen 5:1-11; 1 Petrus 5:1-11; Openbaring 7:9-17
Dwaling 2 Petrus 2:18

E

Echtscheiding MatteŁs 19:1-9
Eenzaamheid. In tijden van- Psalmen 23; 27
Eeuwigheid 2 Petrus 3:18; 1 Johannes 2:17
Eigengerechtigheid MatteŁs 7:1-20
Ellende na voorspoed Job 29; 30
Emancipatie EfeziŽrs 5:22-33
Engelen HebreeŽn 1
Ergernis Romeinen 14:13-23; 1 KorintiŽrs 8
Eten, drinken 1 KorintiŽrs 15:32
Euthanasie Exodus 21:12-14
Evolutie Genesis 2:1-3; Johannes 1:3

F

Familietwist Genesis 13:1-13
Feestoffer Psalmen 118:27

G

Gaven. Verscheidenheid van- 1 KorintiŽrs 12
Gebed van Salomo 1 Koningen 8:23-53
Gebed van DaniŽl DaniŽl 9:1-19
Gebed van Habakuk Habakuk 3
Gebed van Jakob Genesis 32:24-32
Geboden. De tien- Exodus 20; Deuteronomium 5:1-22
Gehoorzaamheid 1 SamuŽl 15:1-9, 10-35; EfeziŽrs 6:1-9; Kolossenzen 3:12-25
Geldbesteding Psalmen 15:5; Lucas 16:1-9
Geldzucht en leugen 2 Koningen 5:20-27
Gehandikapten Johannes 5:1-15
Gelofte Psalmen 116
Gelofte. Lichtvaardige- Rechters 11:29-40; MatteŁs 14:1-12
Geloofsbeproeving Genesis 22:1-19
Geloof. Lied des geloofs HebreeŽn 11
Geloofszekerheid Job 19:1-27; Romeinen 8; 2 KorintiŽrs 5:1-10
Gemeente EfeziŽrs 5:22-33
Gemeenschap der heiligen 1 KorintiŽrs 12:12-31
Gemengde huwelijken Genesis 6:1-8; Deuteronomium 7:1-15; Rechters 14:1-20; 2 KorintiŽrs 6:11-18
Genade Deuteronomium 7:6-21; Romeinen 11:1-6; EfeziŽrs 2:1-8
Genezing. Wonderbare- 2 Koningen 5:1-14
Gerustheid. Valse Jesaja 32:1-18; Amos 6
Getrouwheid. De- der Rechabieten Jeremia 35
Gevangenen HebreeŽn 13:2, 3
Godvrezende Job 1:8; Lucas 2:25
God verlate ons niet Jesaja 49:8-26
Gods volk door de vijand belaagd Ezra 4; 5; 6
Godzaligheid 1 TimoteŁs 6:3-11
Grootheid des Heeren Psalmen 147

H

Haat. Geen- koesteren Romeinen 12:9-21
Hand. Indien uw- u ergert MatteŁs 18:1-14
Heere. De- is God 1 Koningen 18:21-39
Herbergzaamheid Genesis 18:1-10; 19:1,3; MatteŁs 25:31-46; HebreeŽn 13; Handelingen 28:1-10
Herder en leraar EfeziŽrs 4:11
Hinken op twee gedachten 1 Koningen 18:20-39
Hoede. Veilig in Gods- Jesaja 26:1-13
Honger Genesis 41; Ruth 1; Amos 8:11
Hogepriesterlijk gebed Johannes 17
Homofilie Leviticus 18:22; 1 KorintiŽrs 6:10
Huisgezin. Christelijk- Jozua 24:1-15, 16-28
Huisvrouw. De voortreffelijke- Spreuken 31:10-31

I

Inbeelding Psalmen 73:7; Spreuken 18:11
Indachtig maken Johannes 14:26
Inkomen, Het- Deuteronomium 14:22-28
Ironie. Heilige- 2 KorintiŽrs 11

J

Jaloersheid 1 SamuŽl 18:6-29; 2 SamuŽl 6; 24:1-20
Jeugd. Raad aan de- Spreuken 2; 3; 4; 5
Jongelingschap Prediker 11:9-12:1
Jukdragen Klaagliederen 3:27; MatteŁs 11:29, 30

K

Kastijding HebreeŽn 12
Kerktijd Psalmen 42; 63; 84; 122
Kerkgang Psalmen 122; Lucas 4:16
Keuze van de dienst des Heeren Jozua 24:1-28; 1 Koningen 18:20-39
Kleding 1 TimoteŁs 2:9
Knielen voor God DaniŽl 6:11
Kopen en verkopen Openbaring 13:17
Kostelijk voor God 1 Petrus 3:4
Krachtig in de Heere EfeziŽrs 6:10
Kruisdragen 1 Petrus 4:12-14
Kruiswoorden Johannes 19:26-30
Krijgsdienst 2 TimoteŁs 2:3
Kwade en goede Spreuken 15:3

L

Laatste oordeel 1 KorintiŽrs 15:52
Landbouw en veeteelt Psalmen 107:33-43
Landman. De van GodonderRechte- Jesaja 28:24-29
Lastering 1 TimoteŁs 5:14
Leden. Wij zijn elkanders- 1 KorintiŽrs 12:12-31
Levensstijl HebreeŽn 13:5; 1 Petrus 3:2
Levenswandel Filippenzen 3:20; 1 TimoteŁs 4:12
Lichamen. Aardse en hemelse- 1 KorintiŽrs 15:34-58
Licht der wereld. Jezus het- Johannes 12:20-50
Lied des geloofs HebreeŽn 11
Lied van Mozes Exodus 15:1-21
Lied der liefde 1 KorintiŽrs 13
Lofzangen Psalmen 65:2; 100; Kolossenzen 3:16
Lof des Heeren Psalmen 96; 103
LouteringsgeRecht Jesaja 1:21-31
Luiheid Spreuken 19:15; 31:27
Lijden 1 Petrus 4:12-19
Lijden van de Messias Jesaja 53
Lijden ten onrechte 1 Petrus 2:18-25
Lijdzaamheid HebreeŽn 12:1; Jakobus 1:3

M

Machtige Jesaja 49:24-25
Man en vrouw 1 KorintiŽrs 7:1-14
Medearbeider 1 KorintiŽrs 3:9
Medelijden HebreeŽn 4:15; 5:2
Menigvuldige genade Psalmen 42:12
Meeste. Wie is de- Marcus 9:30-41
Melaatsheid. Wetten der- Leviticus 13; 14
Misbruiken afgeschaft Nehemia 13
Misverstand Jozua 22
Moedeloosheid 1 Koningen 19:1-18; Psalmen 77
Moeilijkheden Lucas 12:2-12; Psalmen 37; Spreuken 16
Morgenpsalm Psalmen 5

N

Naaste. Wie is mijn- Lucas 10:25-37
Natuurlijke mens. De- 1 KorintiŽrs 2:1-16
Natuurverbond Genesis 9:8-17
Navolging EfeziŽrs 5:1
Nietigheid des mensen Job 38-41
Nieuwe hemel en nieuwe aarde Openbaring 21:1
Nieuwe mens EfeziŽrs 4:24
Nieuwe naam Openbaring 2:17
Mood. In- Psalmen 143
Nodig. Wij hebben elkaar- 1 KorintiŽrs 12:12-31
Noodleugen Genesis 12:9-20; 20
Nuttigheid van de Schrift 2 TimoteŁs 3:16

O

Onbezonnenheid Exodus 2:1-15
Onderdanigheid aan de overheid Romeinen 13:1-7
Onderlinge geschillen in de gemeente Galaten 6:1-8
Ongehoorzaamheid 1 Koningen 13:11-34
Ongelovige man en vrouw en omgekeerd 1 KorintiŽrs 7:1-14
Ongelukken 2 Koningen 6:1-7; Psalmen 72; 91; 121; Handelingen 28:1-6
Onopzettelijke doodslag Numeri 35:9-34
Ontluisterd leven Romeinen 3:23
Ontucht Spreuken 6:20-35; 7
Onverhoord gebed Deuteronomium 3:21-29; 2 KorintiŽrs 12:1-10
Onze Vader. Het- MatteŁs 6:9-13
Onverstandige man en verstandige vrouw 1 SamuŽl 25:2-42
Onwetend 1 Tessalonicenzen 4:13
Oordeel niet MatteŁs 7:1-12; Romeinen 14:1-13
Oordeel niet te hard Galaten 6:1-10
Oordeelsdag MatteŁs 25:31-46
Oorlog en vrede Prediker 3:8; Jesaja 2:4
Opoffering voor anderen 2 SamuŽl 21:1-14; 1 KorintiŽrs 9
Opzienersambt Handelingen 1:20; 1 TimoteŁs 3:1
Ouderliefde 2 SamuŽl 18:9-33
Ouderlingen 1 TimoteŁs 5:17; Titus 1:5
Overheid. Gehoorzaam aan de- Romeinen 13:1-7
Overspel MatteŁs 5:27-32; Jakobus 2:11
Overste der wereld 1 KorintiŽrs 2 :6, 8
Overwinnen 1 Johannes 5:4; Openbaring 21:7

P

Pascha Exodus 12:1-20, 21-42, 43-51
Paulus' bekering Handelingen 9:1-19; 22:1-29; 26:1-32
Plagen. De tien- Exodus 7-12
Pottebakkersvat Jeremia 18; 19
Profetische rede MatteŁs 24; 25
Prediking Jesaja 53:1; HebreeŽn 4:2
Priesterschap 1 Petrus 2:5, 9
Profetie Romeinen 12:7
Psalmzingen Rechters 5:3; 2 SamuŽl 22:50; Psalmen 68:33; Psalmen 147; Jakobus 5:13

R

Raad Gods Psalmen 33; Jesaja 46; Romeinen 8:18-30
Rechten. Laat ons samen- Jesaja 1:1-20
Rechtschapenheid EzechiŽl 31:11
Rechtvaardigheid Spreuken 21:21
Reine en onreine dieren Leviticus 11; Deuteronomium 14:1-21
Reis. (Bij het ondernemen van een grote reis) Genesis 24:1-28, 29-61; 28; 29:1-14; Exodus 33; Psalmen 107:1-16
Reis. (na een moeilijke reis) Psalmen 121
Revolutionaire opstand Numeri 16:1-17, 18-35, 36-50
Roepstem tot God Jesaja 55
Rustdag Klaagliederen 1:7; Psalmen 92
Rijkdom Spreuken 11:28; 30:8

S

Sabbat Genesis 2:1-15; Exodus 16:13-31; Jesaja 56:1-7; Jeremia 17:19-27; HebreeŽn 4
Sabbatschender Numeri 15:32-36
Sabbatsheiliging Jeremia 17:19-27
Sabbatsontheiliging Nehemia 13:15-22
Schrik des Heeren 2 KorintiŽrs 5:11
Smaad MatteŁs 5:11; 1 Petrus 4:14
Sneeuw Psalmen 147; 148
Soberheid Lucas 16:2, 4
Spruit. De Davids- Jeremia 23:1-8
Sterfbed Genesis 49:29-33
Sterfelijkheid Psalmen 103; 1 KorintiŽrs 15:53-54
Steun. Een- voor de zaak des Heeren Ezra 7; Nehemia 1:2
Straffen Lucas 23:41; Judas vs.15
Studeren MatteŁs 25:15-28

T

Tekenen der tijden Lucas 11:14-32
Tegenspoed. Geduld in- Job 1; 2:1-10; Psalmen 37; 73
Tevredenheid met zijn positie 1 KorintiŽrs 7:20-31
Tienden Leviticus 27:30-34; Deuteronomium 14:22-29
Tien geboden Exodus 20:1-17; Deuteronomium 5:6-21
Toekomstverwachting 2 Petrus 3:12
Toorn Psalmen 30:6; Openbaring 6:16, 17
Troost Jesaja 40:1-11
Troost voor bekommerden Jesaja 42:1-7
Troost voor kleinmoedigen Jesaja 51:1-16
Troost tegen de dood 1 KorintiŽrs 15:47-58
Troost in nood Psalmen 143
Trots op zijn rijkdom 2 Koningen 20:12-18
Trouwe vriendschap 1 SamuŽl 18:1-13; 1 SamuŽl 19:1-8; 20:1-23, 24-43
Tucht Spreuken 4; 13; 22:1-16; 29:1-17
Twijfel Jakobus 1:6; 2 KorintiŽrs 4:8
Tijdsbesteding EfeziŽrs 5:16; Kolossenzen 4:5
Tijdgeest 2 TimoteŁs 4:10

U

Uitverkiezing Deuteronomium 7:6-21; Romeinen 8:28-39; Romeinen 9:1-18; EfeziŽrs 1:3-23
Uitblussen van de Geest 1 Tessalonicenzen 5:19
Uitzien naar God Micha 7:7

V

Valse gerustheid Jesaja 32; Amos 6
Valse profeten Deuteronomium 13
Verboden huwelijken Leviticus 18
Verboden liefde Genesis 34; 38:1-11
Verbondsbrekers Jeremia 11
Verdeling van arbeid Exodus 18:1-27
Verdrukking Romeinen 8:35; 2 KorintiŽrs 4:17
Vergankelijkheid des mensen Psalmen 39
Vergankelijkheid van aardse goederen Psalmen 49
Verhoord gebed Psalmen 20; 86; 118
Verhoudingen onderling EfeziŽrs 6:1-9; Kolossenzen 3:12-25
Verleiding ontvluchten Genesis 39:7-23
Verlosser. Mijn- leeft Job 19:1-26
Vermaningen (om Gods geboden te onderhouden) Deuteronomium 4:1-9
Vemaningen (om Gods verbond niet te vergeten) Deuteronomium 4:23-40
Vermenging. Geen- met de wereld Deuteronomium 7:1-15; 2 KorintiŽrs 6:14
Vemeder u (Hagar en Sara'i) Genesis 16
Veronachtzaming van Gods Woorden en Wet 2 Koningen 20:1-20
Veroordeling 1 TimoteŁs 5:24
Vervolging Klaagliederen 5:5; 2 Tessalonicenzen 1:4
Verzoekingen van Jezus Matteus 4:1-11
Vloek (Zegen en vloek) Deuteronomium 28:1-14, 15-46, 47-68
Vloek. Formulier van de- Deuteronomium 27:14-26
Vloeker. Een- gestraft Leviticus 24:10-23
Voetwassing Johannes 13:1-17
Volkszonden. Uitbanning van- Ezra 9; 10
Voorbede Genesis 18:16-33; Exodus 32:15-35; 33:12-23
Voorspoed der goddelozen Psalmen 73
Vrede. Houd- met alle mensen Romeinen 12:9-21
Vreze Gods Deuteronomium 6; Psalmen 128:1; Prediker 12:13; Lucas 23:40; Kolossenzen 3:22
Vreemdelingen Maleachi 3:5; MatteŁs 25:35, 43
Vrienden. Twee- (Jozua en Kaleb). Jozua 14
Vreugde Psalmen 42; Jesaja 60:15
Vrolijkheid Psalmen 97:11; Handelingen 14:17
Vrouwenbeweging Numeri 12
Vrije genade EfeziŽrs 2:1-10
Vrijheid. Staat in de- Galaten 5:1-18
Vrijmacht. Gods- Jesaja 29:1-19; 45:1-11
Vrijsteden Deuteronomium 19:1-13; Jozua 20:1-9

W

Waarheid en leugen EfeziŽrs 4:15-25
Waarschuwing (tegen luiheid) Spreuken 6:6-19
Waarschuwing (tegen ontucht) Spreuken 6:20-35; 7
Waarschuwing (tegen hoogmoed) Spreuken 27:1-21
Wapenrusting Gods EfeziŽrs 6:10-24
Wee. Zesvoudig- Jesaja 5:8-24; Jakobus 5:1-11
(over rijken) Weduwen en wezen Psalmen 146:9; Jakobus 1:27
Wet des Heeren Exodus 20; Deuteronomium 5:1-21
Wetenschap en wijsheid Spreuken 1:7; 9:10
Welzijn Psalmen 122; 128
Werken Deuteronomium 15:13; Leviticus 19:13
Werkgever/werknemer EfeziŽrs 6:5-9; Kolossenzen 3:22
Worsteling in gebed Genesis 32:24-32
Wraaknemen. Voor- bewaard 1 SamuŽl 25:2-42
Wijngaard. Gods zorg voor de- Jesaja 5:1-7

IJ

IJdel zijn Jesaja 3:16-26
IJdelheid der aardse dingen Prediker 1; 2
IJverig 2 KorintiŽrs 11:2; Titus 2:14

Z

Zaligsprekingen MatteŁs 5:1-12
Zee. Op- Psalmen 104:24-35; 107:23-32
Zegenen voor de dood Genesis 49:1-28
Zegen. Na genoten- Psalmen 115
Zegenbede Numeri 6:24-26; 2 KorintiŽrs 13:13
Zegen en vloek Deuteronomium 28:1-14, 15-46, 47-68
Zelfdoding 2 SamuŽl 17:23; MatteŁs 27:1-7
Ziekbed Genesis 48
Zoekt de Heere Jesaja 55
Zondares. De- Lucas 7:36-50
Zonde tegen de Heilige Geest MatteŁs 12:22-32; HebreeŽn 6:4-6
Zonden als scharlaken Jesaja 1:1-18
Zondeval Genesis 3
Zondvloed Genesis 6-8
Zorg voor de evangeliedienaars 1 KorintiŽrs 9:1-14
Zwakheid 2 KorintiŽrs 12:9, 10
Zwijgen Psalmen 141:3; 62:6; 1 KorintiŽrs 14:28-34; Jakobus 3:6

Bijbelse kernwoorden

(In alfabetische volgorde)
Barmhartigheid Nehemia 9:9-31; Jesaja 63:7-19; Romeinen 11:30-32
Beproeving Zacharia 13:7-9; 2 KorintiŽrs 13:1-7; 1 Petrus 1:7
Bekering EzechiŽl 18:20-32; MatteŁs 3:1-12; Openbaring 2:4-5
Bevinding Psalmen 36:3; Romeinen 5:4
Bevrijding Psalmen 71:1-5; EzechiŽl 14:14-20; Amos 2:14-15
Blijdschap Nehemia 8:11-19; Psalmen 100; Jesaja 51:11; Johannes 16:20-24
Dankbaarheid Jesaja 12; DaniŽl 2:23; Handelingen 24:3; Kolossenzen 3:15
Geloof Habakuk 2:4; Romeinen 4:3-9; Romeinen 10:13-17; HebreeŽn 11
Genade Deuteronomium 7:6-21; Romeinen 11:1-6; EfeziŽrs 2:1-8; Titus 2:11-15
Genadeverbond Genesis 17:1-14; Jesaja 54:1-10; Handelingen 2:37-47
Gemeenschap Handelingen 2:42; 1 KorintiŽrs 12:12-31; 1 Petrus 4:13; 1 Johannes 1:3-7
Gerechtigheid Jesaja 51:5-8; Spreuken 8:15-18; MatteŁs 5:6-10; Romeinen 6:13-23
Heiligheid Exodus 28:36; Psalmen 138:2; EfeziŽrs 4:23; HebreeŽn 12:10
Heiligmaking Romeinen 6:19-23; 1 Tessalonicenzen 4:4-12; 1 TimoteŁs 2:15; HebreeŽn 12:14
Hoop Psalmen 39:8; Hosea 2:11; Romeinen 5:2-5; Romeinen 8:21-24
Koninkrijk Gods Lucas 10:57-62; Lucas 12:31; Lucas 17:20-21; Galaten 5:21
Leven Genesis 19:17-22; Psalmen 30; Johannes 10:9-18; Filippenzen 2:20-21
Liefde Hooglied 2:1-14; Romeinen 8:35-39; 1 KorintiŽrs 13; 1 Johannes 4:7-18
Lijdzaamheid Romeinen 5:3-4; HebreeŽn 12:1; Jakobus 1:3-4; 2 Petrus 1:6
Matigheid Handelingen 24:25; Romeinen 12:3; Galaten 5:22; 2 Petrus 1:6
Opstanding MatteŁs 22:30-31; Handelingen 17:18-33; 1 KorintiŽrs 15:12-42; Filippenzen 3:10-14
Rechtvaardigheid Spreuken 21:21; Romeinen 4:3-13; Filippenzen 3:6-9; Jakobus 3:18
Rechtvaardigmaking Jesaja 45:25; Romeinen 5:16-19; Openbaring 19:8
Roeping Romeinen 11:29; EfeziŽrs 4:1; Filippenzen 3:14; 2 Petrus 1:10
Schepping Genesis 1, 2; Marcus 10:6; 2 Petrus 3:4; Openbaring 3:14
Schuld Ezra 9:6-15; Psalmen 69:6; MatteŁs 18:25-32; Romeinen 5:16-18
Vergeving Psalmen 130:4; DaniŽl 9:9; Lucas 1:77; HebreeŽn 9:22
Verkiezing Haggai 2:24; Romeinen 9:11; 1 Tessalonicenzen 1:4; 2 Petrus 1:10
Verzoening Exodus 30:10-16; Jesaja 6:7; Romeinen 3:25; HebreeŽn 2:17
Voleinding Jeremia 5:10-18; MatteŁs 13:39-49; MatteŁs 28:20; HebreeŽn 9:26
Volharding MatteŁs 24:13; Romeinen 2:7; Romeinen 12:12; 1 TimoteŁs 4:16
Vrede Rechters 6:23-24; Jeremia 8:11-15; Romeinen 5:1; EfeziŽrs 2:14
Wedergeboorte MatteŁs 19:28; Titus 3:5; 1 Petrus 3:23
Wederkomst Psalmen 126:6; Johannes 14:1-3, 26-29; 1 Tessalonicenzen 4:13-18
Zaligheid Genesis 49:18; Psalmen 68:20-21; Handelingen 13:26-47; 1 Tessalonicenzen 5:8-9
Zonde Leviticus 16:30-34; Psalmen 51:4-5; Romeinen 6:1-20; 1 Johannes 3:8-9

Gelijkenissen van de Heere Jezus


MatteŁs
Lucas
Marcus
Johannes
De kaars 5:15, 16 8:16-18; 11:33-36

De wijze en de dwaze bouwer 7:24-27 6:48,49

De nieuwe lap op het oude kleed 9:16 5:36

De nieuwe wijn en de lederzakken 9:17 5:37-39

De zaaier 13:1-9, 18-23 8:4-15

Het onkruid onder de tarwe 13:24-30, 36-43


Het mosterdzaad 13:31, 32 13:19

Het zuurdesem 13:33 13:21

De schat in de akker 13:44


De parel van grote waarde 13:45, 46


Het visnet 13:47-50


De onbarmhartige dienstknecht 18:21-35


De kernel en het oog van een naald 19:23, 24


De arbeiders in de wijn gaard 20:1-15


De twee zonen 21:28-32


De goddeloze wijngaardeniŽrs 21:33-46 20:9-18

De koninklijke bruiloft 22:1-14


De vijgeboom 24:32, 33 21:29-31

De getrouwe en ontrouwe dienstknecht 24:42-51 12:41-48

De wijze en dwaze maagden 25:1-13


De talenten 25:14-30


De schapen en de bokken 25:31-33


De twee schuldenaars
7:41-43

De barmhartige Samaritaan
10:25-37

De onbeschaamde vriend
11:5-13

De rijke dwaas
12:16-21

Waakzaamheid
12:35-40

De onvruchtbare vijgeboom
13:6-9

Het grote avondmaal
14:15-24

Bedachtzaamheid
14:25-35

Het verloren schaap
15:1-7

De verloren penning
15:8-10

De verloren zoon
15:11-32

De onrechtvaardige rentmeester
16:1-8

Lazarus en de rijke man
16:19-31

De onnutte dienstknecht
17:7-10

De onrechtvaardige rechter
18:1-8

De farizeer en de tollenaar
18:10-14

De tien ponden
19:11-27

Het ongemerkt opgroeiend zaad

4:26-29
De heer des huizes

13:33-37
De goede herder


10:1-18
Het tarwegraan


12:24
De ware wijstok


15:1-8